jaarverslag 2015

Voorwoord

HEEMwonen is als corporatie actief in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf. We hebben zo’n 10.000 huurwoningen. In 2015 lag onze focus op een efficiënte bedrijfsvoering en het behoud van de klanttevredenheid. Mede dankzij het project Verbeter Elke Dag! hebben we de nodige verbeteringen kunnen realiseren. Een aantal van de behaalde resultaten vindt u aan weerszijden van de tekst op deze pagina. Klik hier voor het volledige overzicht van ‘HEEMwonen in beeld’.

 

We zijn ons er terdege van bewust dat corporaties onder het vergrootglas liggen. En terecht. Open en transparant bestuur en goed toezicht zijn voorwaarden voor vertrouwen in de corporatiesector. Als maatschappelijk ondernemer hebben we kostenbewustzijn hoog in het vaandel staan. We werken immers met gemeenschapsgeld. Een efficiënte bedrijfsvoering is nodig om onze maatschappelijke doelstelling goed vorm te geven en te blijven voldoen aan de verwachtingen van onze stakeholders en de overheid.

 

We noemen de volgende actuele ontwikkelingen.

  • Herziene Woningwet

Sinds medio 2015 zijn de nieuwe Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) van kracht. De Woningwet schrijft onder meer voor dat corporaties teruggaan naar hun kernactiviteiten: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen, maatschappelijk vastgoed en in beperkte mate leefbaarheidstaken. Het toezicht wordt aangescherpt. Vanaf 1-1-2016 is het verplicht om passend toe te wijzen. We zijn druk in de weer om de effecten van de nieuwe Woningwet te verankeren in onze bedrijfsprocessen.

  • Bevolkingskrimp in ons werkgebied

We slopen nog steeds woningen, maar de grens lijkt bereikt. Met sloop onttrekken we woningen aan het goedkope en betaalbare segment. Het is niet haalbaar voor dezelfde huur nieuwe woningen te bouwen. We temporiseren de sloop en hebben de focus verlegd naar renovatie.

  • Statushouders

Met de toename van het aantal statushouders en vluchtelingen stijgt de vraag naar goedkope/betaalbare woningen. De taakstelling zal in 2016 toenemen. We voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk voor het huisvesten van deze doelgroep en vinden het belangrijk hieraan een substantiële bijdrage te leveren.

  • Verhuurderheffing

HEEMwonen betaalde in 2015 een bedrag van 2,4 miljoen euro aan verhuurderheffing. Geld dat we niet kunnen inzetten voor de sociale woningbouw.

  • Gematigde huurverhoging

Net als voorgaande jaren, kozen we in 2015 voor een gematigde huurverhoging. De ruimte om de huur extra te verhogen, hebben we niet benut. Veel bewoners in ons werkgebied hebben een smalle beurs. We vinden het niet terecht dat onze huurders mee betalen aan de lastenverzwaring van corporaties, zoals de verhuurderheffing. Daarnaast speelt mee dat we in een krimpgebied actief zijn. De gematigde huurverhoging gaat ten koste van ons maatschappelijk vermogen. Dit betekent dat we op andere gebieden scherpere keuzes maken.

  • Wonen, welzijn, zorg

We werken intensief samen met zorg- en welzijnsinstellingen. We bieden passende huisvesting aan senioren en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. De zorg- en welzijnsinstellingen bieden de zorg. Per 1 januari 2015 is het zorgstelsel ingrijpend veranderd. Deze vernieuwingen binnen de zorg raken ook ons als corporatie. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor zorg en maatschappelijke ondersteuning. Door de scheiding van zorg en wonen betaalt de bewoner voor het wonen. De zorg wordt gefinancierd via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de AWBZ en eventueel eigen middelen. Meer mensen blijven thuis wonen. De behoefte aan woningaanpassingen neemt daardoor toe, terwijl de financiële middelen afnemen. Voor zorginstellingen wordt het moeilijk om afspraken over een lange periode te maken. Voor HEEMwonen ligt hier een uitdaging.

  • Benchmark

Ook in 2015 hebben we deelgenomen aan de benchmark van Aedes naar de prestaties van corporaties in Nederland over 2014 wat betreft de klanttevredenheid van huurders en bedrijfslasten. In totaal namen 319 woningcorporaties deel en gaven 193.000 huurders een oordeel over hun corporatie. Door deel te nemen aan de benchmark wil HEEMwonen leren van collega-corporaties en een bijdrage leveren aan de transparantie van de sector. Wat opvalt is dat overall gezien de resultaten in vergelijking met vorig jaar zijn verbeterd.

HEEMwonen scoort in de middengroep.

  • Visitatie en nieuw ondernemingsplan

Begin 2016 vindt een visitatie plaats, waarbij wij ons een spiegel laten voorhouden door een geaccrediteerd visitatiebureau. Wat doen we goed? Wat kan beter?

Aansluitend daaraan gaan we aan de slag met ons nieuwe ondernemingsplan. Samen met stakeholders. De resultaten van de visitatie nemen we uiteraard mee bij ons nieuwe ondernemingsplan.

In dit jaarverslag verantwoorden we de inzet van onze middelen in 2015 en de keuzes die we hebben gemaakt. Eventuele vragen naar aanleiding van het jaarverslag kunt u mailen naar: jaarverslag@heemwonen.nl.

Bent u geïnteresseerd in de jaarrekening, klik dan op de pdf-versie bovenaan op deze pagina.

 

Marjo Vankan

Waarnemend directeur-bestuurder

 

 

De foto’s in het jaarverslag zijn afkomstig uit het Burenboek ‘Jidderinne vólt ziech doa HEEM’ dat wij in 2015 uitbrachten.

Fotograaf: Perry Schrijvers

Copyright © 2016 heemwonen - www.heemwonen.nl