Organisatiestructuur

Vier afdelingen

Bekijk de opbouw van de afdelingen.

1. Wonen
Binnen Wonen vinden de individuele klantprocessen plaats en de afdeling handelt minimaal 80 procent van de eerste klantvragen af. Deze afdeling vormt de ‘oren en ogen’ van HEEMwonen en weet wat onder huurders leeft. Bij deze afdeling staat de huurder centraal. Hier vindt de dienstverlening plaats aan huurders en woningzoekenden, zoals verhuur, huurincasso, woningtoewijzing en dagelijks onderhoud (reparatieverzoeken, mutaties). Het servicecentrum voor de afhandeling van telefonische klantcontacten en de ontvangst van bezoekers is een wezenlijk onderdeel van afdeling Wonen en ook de marktverkenning en de taken van de woonmakelaar voor bijzondere doelgroepen zijn bij deze afdeling ondergebracht.

2. Wijken
Binnen de afdeling Wijken vinden de collectieve klantprocessen plaats.
HEEMwonen wil een belangrijke rol spelen bij de forse transformatieopgave waar de regio Parkstad voor staat. HEEMwonen wil zichtbaar zijn in de wijk en hier het verschil maken. De afdeling Wijken is hier verantwoordelijk voor. Gebiedsontwikkeling, planmatig onderhoud en vraagstukken als leefbaarheid en bewonersparticipatie hebben in deze afdeling een plek. Het ontwikkelen, realiseren en beheren van een duurzame vastgoedportefeuille, het creëren van duurzame woonmilieus en vitale wijken, om zo de kwaliteit van het wonen en leven te verbeteren.
Onze wijkconsulenten zorgen ervoor dat activiteiten die wij samen met partners in een wijk oppakken op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. Zo geven wij richting gemeenten en andere partners optimaal invulling aan de wijkontwikkeling die van wezenlijk belang is voor Parkstad Limburg.

3. Strategie en Beleid
De invloed die we spelen in de regio komt terug in de afdeling Strategie en Beleid. Deze afdeling vervult een belangrijke rol in het aanjagen van innovatieve ontwikkelingen en heeft een sturende functie. Voorstellen voor het te behalen maatschappelijk- en vastgoedrendement komen van deze afdeling. Ook communicatie/PR en bestuursondersteuning maken deel uit van de afdeling Strategie en Beleid.

4. Bedrijfsvoering
HEEMwonen vindt het belangrijk te sturen op financieel rendement. De afdeling Bedrijfsvoering vervult hierin een sleutelrol. Bij deze afdeling ligt de focus op het optimaliseren van werkprocessen (‘doen we het slim’), ICT en het bepalen en toetsen van financiële normen. HEEMwonen zet stevig in op het zo optimaal mogelijk benutten van de kansen die ICT biedt. Dit geldt bijvoorbeeld voor automatisering in processen, het technisch mogelijk maken van ‘het nieuwe werken’ en de online dienstverlening.

Een directieteam
Wij kennen een eenhoofdig bestuursmodel. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en vormt het boegbeeld van de organisatie naar belanghouders en partners waar wij mee samenwerken. Het directieteam is collectief verantwoordelijk voor het integraal functioneren van HEEMwonen; de eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur-bestuurder. Op deze manier zijn waarborgen ingebouwd voor een eenduidige aansturing, transparante en evenwichtige besluitvorming.
Human resource management (HRM) is rechtstreeks bij de directeur-bestuurder ondergebracht, vanwege het belang van HRM bij het transformatieproces van de organisatie. Ook de afdeling Strategie en Beleid valt rechtstreeks onder de directeur-bestuurder.

Samenwerking en brede span of control
De kracht van de nieuwe organisatie is de onderlinge afhankelijkheid van de afdelingen. De afdelingen moeten nauw samenwerken en met elkaar meedenken. Het gaat bij ons om ‘de beste beslissing’ in plaats van ‘iedereen is het ermee eens’. Dit uitgangspunt verhoogt de slagkracht van de organisatie.
We kiezen voor een zo breed mogelijke span of control: binnen de organisatie is naast het directieteam sprake van teamleiders. De organisatie kent zo maximaal drie hiërarchische niveaus en bevoegdheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Hierdoor zijn we flexibel en wendbaar, en kunnen we snel inspelen op mogelijkheden in de markt. De filosofie van ‘het nieuwe werken’ sluit goed aan op een brede span of control.