Geschillenadviescommissie

De geschillenadviescommissie is een onafhankelijke commissie die bestaat uit 5 leden. De leden van de geschillenadviescommissie zijn allemaal onafhankelijk en niet in dienst van HEEMwonen. De commissie behandelt klachten waarvan u vindt dat HEEMwonen deze niet goed heeft opgelost. 

De geschillenadviescommissie kan geen geschillen behandelen:

  • die niet eerder schriftelijk als klacht zijn gemeld bij HEEMwonen;
  • over een klacht die later dan één jaar na het handelen of nalaten van HEEMwonen is ingediend;
  • die reeds eerder als geschil zijn ingediend en waarover al advies is uitgebracht;
  • die zijn voorgelegd aan de rechter of aan een andere officiële instantie;
  • over al eerder vastgelegd beleid met algemene strekking;
  • die discriminerend van aard zijn;
  • over de jaarlijkse huurverhoging, de huurprijs, de servicekosten of kosten van warmtelevering die op grond van de huurovereenkomst verschuldigd zijn (deze klachten worden behandeld door de Huurcommissie);
  • over een gedraging die betrekking heeft tot wanbetaling, een huuropzegging of het afsluiten van uw gas, water of licht;
  • indien de klacht uitsluitend betrekking heeft op een vergunning op grond van de Huisvestingswet;
  • over een klacht die betrekking heeft op een schadevergoeding die in behandeling is bij een verzekeringsmaatschappij.

Lees reglement geschillenadviescommisie HEEMwonen voor meer informatie.

Hoe kan ik een geschil indienen?

Vul onderstaand formulier in om een geschil bij de geschillenadviescommissie te melden:

Aanhef
De heer
Mevrouw
Wat is uw relatie met HEEMwonen?
Huurder of medehuurder
Ex-huurder
Woningzoekende
Anders, namelijk:
Waarover bent u ontevreden? (Meerdere keuzes mogelijk)
Onderhoud
Dienstverlening
Woningtoewijzing
Anders, namelijk:
Wilt u tijdens de hoorzitting van de geschillenadviescommissie een mondelinge toelichting geven?
Nee
Ja

De velden waar een * staat, zijn verplicht om in te vullen.