Governance

Als Aedes-lid onderschrijft HEEMwonen de Governancecode. Deze code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht. Op deze pagina vindt u informatie over de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen (RvC). Ook vindt u hier de publicaties van HEEMwonen in het kader van de Governancecode en iets over visitatie. 

Bestuurder

Liesbeth van Beek is per 1 maart 2021 bestuurder van HEEMwonen.  

 

 

 

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit de volgende personen:

- Carola van der Weijden MSc - voorzitter RvC; lid Remuneratiecommissie
drs. Dave Huntjens - vice-voorzitter RvC; lid Auditcommissie
Maurice Vranken MBA - voorzitter Auditcommissie
- ing. Thea Houbiers - voorzitter Renumeratiecommissie; lid commissie Vastgoed
- ir. Wim Weide - voorzitter commissie Vastgoed
Mr. Lia Bode - lid RvC

Op de foto staan de leden van de RvC. Links op de foto staan Remco de Roij en Ger Römgens, zij zijn inmiddels geen lid meer van de RvC. Wim Weide staat niet op de foto. 

Publicaties en reglementen:

Visitatie

Leden van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, zijn verplicht iedere vier jaar een visitatie uit te laten voeren om zich te verantwoorden over de keuzes die ze maken ten aanzien van hun maatschappelijke prestaties. Ook HEEMwonen laat zich visiteren. Met de visitatie verantwoorden we ons over de keuzes die we maken ten aanzien van onze maatschappelijke prestaties.
De laatste visitatie van HEEMwonen heeft in 2020 plaatsgevonden en ging over de jaren 2016-2019. De visitatie is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Pentascope. Hieronder treft u het visitatierapport en de bestuurlijke reactie.