Vacature directeur-bestuurder HEEMwonen

HEEMwonen telt ongeveer 10.000 verhuureenheden, die bijna geheel tot de sociale voorraad behoren. Het grootste aandeel van het woningbezit ligt in Kerkrade en Landgraaf binnen de Stadsregio Parkstad Limburg. HEEMwonen heeft de afgelopen jaren een substantiële veranderingsslag in de sector, met nieuwe wet- en regelgeving en branchecodes doorgemaakt. HEEMwonen staat bekend als een betrokken corporatie, die zich zeer bewust is van de bijzondere problemen (demografische krimp, vergrijzing, ontgroening) en uitdagingen in het werkgebied. De belangrijkste lokale opgaven liggen op het gebied van betaalbaarheid en investeren in de maatschappelijke opgaven, zoals het renoveren van het (deels verouderd) woningenbestand, het realiseren van nieuwbouw en het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken en buurten. Daarnaast spelen ook de landelijk geldende opgaven zoals langer thuis wonen en het inzetten op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad - de route naar een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050 - een belangrijke rol, waarbij HEEMwonen renovatie van het bestaande woningbezit nadrukkelijk beschouwt als een kans om bij te dragen aan de verduurzamingsopdracht en energietransitie.

Recent is afscheid genomen van de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen heeft aansluitend ter overbrugging van de komst van een opvolger gekozen voor een interim-invulling van de bestuurlijke rol. De Raad van Commissarissen van HEEMwonen is op zoek naar een directeur-bestuurder met het hart op de goede plaats als het gaat om de maatschappelijke doelstelling van HEEMwonen. Zij zoekt een verbindende, innovatieve en ondernemende directeur-bestuurder die sterk op basis van partnership en transparantie opereert.

Directeur-Bestuurder bij HEEMwonen

De functie

De directeur-bestuurder vormt het statutaire bestuur van de stichting. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor het functioneren en besturen van de organisatie. De directeur-bestuurder is de werkgever en heeft zo een formele en juridische relatie met de werknemers. Hij/zij stelt de Raad van Commissarissen in staat toezicht te houden, legt de Raad van Commissarissen de in de statuten benoemde bestuursbesluiten ter goedkeuring voor en zorgt ervoor dat de Raad van Commissarissen adviezen kan geven en als sparringpartner van het bestuur kan optreden. De directeur-bestuurder is ook de bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en fungeert daarmee als overleg- en gesprekspartner van de ondernemingsraad.

De directeur-bestuurder geeft als eindverantwoordelijke integraal leiding aan de werkorganisatie en weet vanuit een eigentijdse, aansprekende visie op volkshuisvesting en brede kennis en ervaring in het maatschappelijke speelveld, richting te geven aan de strategie en verdere doorontwikkeling van HEEMwonen als vastgoedonderneming met een maatschappelijke opdracht.

Voortbordurend op een gezonde basis, draagt de directeur-bestuurder bij aan de doorontwikkeling en versterking van de kwaliteit van de organisatie, waarbij ook sprake zal zijn van een nadere taak- en rolverdeling tussen de directeur-bestuurder en de overige leden van het directieteam. De directeur-bestuurder weet lokale en regionale ontwikkelingen goed te vertalen naar de maatschappelijke opgaven van HEEMwonen voor de komende jaren. Gelet op de regionale sociaal-economische en demografische ontwikkeling zal samenwerking met andere partijen daarbij een belangrijke rol spelen.

De directeur-bestuurder moet beschikken over een brede vastgoedervaring. Daarnaast is affiniteit met de primaire doelgroep: de (toekomstige) huurders van belang. Dat vraagt om iemand die aansluiting heeft met de doelgroep(en), de specifieke wensen van de doelgroep(en) kan doorgronden, aansluiting zoekt bij relevante ontwikkelingen en kansen voor de corporatie weet te verzilveren; een volkshuisvestelijke achtergrond is wenselijk.

Hij/zij draagt zorg voor draagvlak en adequate besluitvorming; geeft management en medewerkers ruimte én richting, treedt op als kritisch sparringpartner, weet eigenaarschap en kwaliteiten van management en medewerkers door te ontwikkelen en geeft krachtige impulsen aan de verdere organisatieontwikkeling van HEEMwonen als een kwalitatief goede volkshuisvester binnen de regio.

Functie-eisen

  • academisch denk- en werkniveau, generalist, strategisch niveau en het vermogen om de visie naar concrete doelen te vertalen;
  • brede ervaring op het gebied van vastgoed; visie op volkshuisvesting en ontwikkelingen in het sociale domein; hart voor bewoners en kwetsbare groepen in de samenleving;
  • een zakelijke instelling, risicobewust en voldoende kennis van financiën en bedrijfsvoering;
  • brede, integraal verantwoordelijke leidinggevende ervaring en ervaring met maatschappelijk ondernemen;
  • ervaring met samenwerkingsverbanden en bestuurlijke netwerken in het maatschappelijk middenveld;
  • inzicht en passie voor sociaal maatschappelijke vraagstukken en doelgroepen;
  • inzicht in eigentijdse verhouding tussen bestuur en Raad van Commissarissen;
  • wil onderdeel zijn van het maatschappelijk middenveld in het werkgebied van HEEMwonen.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van José Coenen, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit uiterlijk 23 november 2020 te solliciteren via de website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.

Alleen sollicitaties die online via het vacatureformulier worden ingediend worden in behandeling genomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.